انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
گزارش تصویری از آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه پرسنل انتظامات شهر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: گزارش تصویری از آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه پرسنل انتظامات شهر (/Thread-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1)گزارش تصویری از آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه پرسنل انتظامات شهر - آتش‌نشانی کرج - 1397/5/18

گزارش تصویری از آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه پرسنل انتظامات شهر
http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-2/